Brazil donio zakon o zaštiti djeteta od otuđenja od roditelja

Zakon br. 12.318, od 26. kolovoza 2010.

Poruka o vetu: pismo Ministra Pravosuđa u kojem objašnjava zašto su neki članci zakona pod vetom: čl. 9 i čl. 10. Ovo pismo ne navodimo. Zainteresirani ga mogu naći na linku desno.

LEI Nº 12.318, DE 26 DE AGOSTO DE 2010.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12318.htm

Mensagem de veto

Proglašava se zakon o otuđenju od roditelja i mijenja se čl. 236 Zakona br. 8.069. od 13. srpnja 1990.

Dispõe sobre a alienação parental e altera o art. 236 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE objavljuje da Kongres donosi i Predsjednik proglašava sljedeći Zakon:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Čl. 1. Ovaj se zakon odnosi na otuđenje od roditelja.

Art. 1. Esta Lei dispõe sobre a alienação parental.

Čl. 2. Sljedeći se postupci smatraju činom otuđenja od roditelja: ometanje oblikovanja psihe djeteta ili adolescenta poticanjem ili navođenjem od strane roditelja, baka i djedova ili osoba koje imaju pravo skrbi ili nadzora nad djetetom ili adolescentom, ako je takvo poticanje razlog da dijete ili adolescent odbacuje roditelja ili ako negativno utječe na uspostavljanje ili održavanje povezanosti s tim roditeljem.

Art. 2. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.

Izdvojeni stavak. Osim navedenih postupaka otuđenja od roditelja, utvrđenih od strane suca ili vještaka, i sljedeći se postupci smatraju otuđivanjem djeteta od roditelja, počinjeni osobno ili uz pomoć trećih strana:

Parágrafo único. São formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio de terceiros:

I – provođenje kampanje za diskreditiranje ponašanja roditelja kao oca ili majke;

I – realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade;

II – otežavanje roditelju izvršavanja roditeljskog prava;

II – dificultar o exercício da autoridade parental;

III – otežavanje djetetu ili adolescentu da bude u kontaktu s roditeljem;

III – dificultar contato de criança ou adolescente com genitor;

IV – otežavanje ostvarivanja prava na suživot (zajednički život, kontakte) s obitelji prema sudskoj odluci;

IV – dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar;

V – hotimično skrivanje od drugog roditelja relevantnih osobnih informacija o djetetu ili adolescentu, kao što su informacije o školovanju, o liječenju i promjene adrese;

V – omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço;

VI – lažne optužbe protiv roditelja, njegove obitelji ili djetetovih bake i djeda s ciljem spriječavanja ili otežavanja njihovog suživota (zajedničkog života, kontakata) s djetetom ili adolescentom.

VI – apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente;

VII – preseljenje, neopravdano, prebivališta na udaljenu lokaciju, s ciljem ometanja suživota (zajedničkog života, kontakata) djeteta ili adolescenta s drugim roditeljem, njegovom obitelji ili s bakom i djedom;

VII – mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com avós.

Čl. 3. Postupci otuđenja od roditelja krše temeljna ljudska prava djeteta ili adolescenta na zdrav suživot (zajednički život, kontakte) s obitelji, spriječavaju ostvarivanje i razvoj odnosa ljubavi s roditeljem i njegovom obitelji i predstavljaju moralno zlostavljanje djeteta ili adolescenta i povredu dužnosti nerazdruživih od roditeljskih ovlasti, ili koje proizlaze iz skrbi ili starateljstva.

Art. 3. A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança ou do adolescente de convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas relações com genitor e com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança ou o adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda.

Čl. 4. Kad se, temeljem prijave stručnjaka, ili u tijeku postupka, posebno prijavi ili slučajno uoči da postoje naznake otuđenja od roditelja, postupak postaje žuran s posebnim prioritetom. Sudac će, nakon što sasluša tužitelja, žurno odrediti privremene mjere nužne da se održi psihološki integritet djeteta ili adolescenta, uključujući i osiguranje suživota (zajedničkog života, kontakata) s tim roditeljem, ili, ako je potrebno mjere koje će omogućiti učinkovito ponovno zbližavanje među njima.

Art. 4. Declarado indício de ato de alienação parental, a requerimento ou de ofício, em qualquer momento processual, em ação autônoma ou incidentalmente, o processo terá tramitação prioritária, e o juiz determinará, com urgência, ouvido o Ministério Público, as medidas provisórias necessárias para preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente, inclusive para assegurar sua convivência com genitor ou viabilizar a efetiva reaproximação entre ambos, se for o caso.

Izdvojeni stavak. Osigurat će se da dijete ili adolescent i roditelj imaju minimum nadzora nad kontaktima, osim u slučajevima kad stručnjak imenovan od suca za nadzor nad kontaktima utvrdi da postoji iminentan rizik povreda fizičkog ili psihičkog integriteta djeteta ili adolescenta.

Parágrafo único. Assegurar-se-á à criança ou adolescente e ao genitor garantia mínima de visitação assistida, ressalvados os casos em que há iminente risco de prejuízo à integridade física ou psicológica da criança ou do adolescente, atestado por profissional eventualmente designado pelo juiz para acompanhamento das visitas.

Čl. 5. Ako postoje naznake da postoji djelovanje otuđenja od roditelja, sudac će, u istom ili drugom sudskom postupku, imenovati vještaka bio-psiho-socijalne ili psihološke struke.

Art. 5. Havendo indício da prática de ato de alienação parental, em ação autônoma ou incidental, o juiz, se necessário, determinará perícia psicológica ou biopsicossocial.

§ 1 Vještačko će izviješće biti utemeljeno na opsežnoj psihološkoj ili biopsihosocijalnoj procjeni, ovisno o svakom pojedinom slučaju. Ista bi trebala uključivati osobni razgovor sa strankama u postupku, analizu dokumenata u sudskom spisu, povijest odnosa i rastave roditeljskog para, kronologiju događaja, procjenu osobnosti uključenih strana i procjene onoga što dijete ili adolescent kaže o mogućim optužbama protiv roditelja.

§ 1 O laudo pericial terá base em ampla avaliação psicológica ou biopsicossocial, conforme o caso, compreendendo, inclusive, entrevista pessoal com as partes, exame de documentos dos autos, histórico do relacionamento do casal e da separação, cronologia de incidentes, avaliação da personalidade dos envolvidos e exame da forma como a criança ou adolescente se manifesta acerca de eventual acusação contra genitor.

§ 2 Pisano će vještačko mišljenje sačiniti stručnjak ili multidisciplinarni tim. Isti moraju podastrijeti dokaze o stručnim ili akademskim kvalifikacijama za dijagnosticiranje postupke otuđenja od roditelja.

§ 2 A perícia será realizada por profissional ou equipe multidisciplinar habilitados, exigido, em qualquer caso, aptidão comprovada por histórico profissional ou acadêmico para diagnosticar atos de alienação parental.

§ 3 Stručnjak ili multidisciplinarni tim imenovan za procjenu pojave otuđenja od roditelja dužan je podnijeti izviješće u roku od 90 (devedeset) dana. Ovaj se rok može produljiti samo sudskom odlukom ukoliko je potreba za produljenjem opravdana.

§ 3 O perito ou equipe multidisciplinar designada para verificar a ocorrência de alienação parental terá prazo de 90 (noventa) dias para apresentação do laudo, prorrogável exclusivamente por autorização judicial baseada em justificativa circunstanciada.

Čl 6. Nakon što se utvrdi da su tipični postupci otuđenja od roditelja ili bilo koje drugo ponašanje omeli suživot (zajednički život, kontakte) djeteta ili adolescenta s roditeljem, sudac u istom ili drugom sudskom postupku, može, ovisno o težini slučaja, postupiti na jedan ili više od sljedećih načina, neovisno o potencijalnoj građanskoj ili kaznenoj odgovornosti i korištenju procesnih sredstava koja mogu umanjiti ili spriječiti njihove učinke:

I – presuditi da postoji otuđenje od roditelja i upozoriti otuđitelja;

II – povećati vrijeme suživota (zajedničkog života, kontakata) s djetetom u korist otuđenog roditelja;

III – novčano kazniti otuđitelja;

IV – donijeti odluku o psihosocijalnom i/ili biopsiho-socijalnom nadzoru ili pohađanju savjetovališta;

V – donijeti odluku o zajedničkoj skrbi ili dodijeliti dijete na zajednički život drugom roditelju;

VI – preventivno odrediti da se prebivalište djeteta ili adolescenta ne može mijenjati;

VII – odlučiti o lišenju prava roditeljske skrbi.

Izdvojeni stavak. U slučaju zlostavljanja promjenom adrese, ometanja i onemogućavanja susreta, sud može donijeti odluku na način da se dijete ili adolescent, radi suživota (zajedničkog života, kontakata), predaje i preuzima u stanu otuđenog roditelja.

Art. 6. Caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência de criança ou adolescente com genitor, em ação autônoma ou incidental, o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilização de instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso:

I – declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador;

II – ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado;

III – estipular multa ao alienador;

IV – determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial;

V – determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua inversão;

VI – determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente;

VII – declarar a suspensão da autoridade parental.

Parágrafo único. Caracterizado mudança abusiva de endereço, inviabilização ou obstrução à convivência familiar, o juiz também poderá inverter a obrigação de levar para ou retirar a criança ou adolescente da residência do genitor, por ocasião das alternâncias dos períodos de convivência familiar.

Čl. 7. Za odlluku ili promjenu odluke o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti, prednost će se dati onom roditelju koji omogućava učinkovit suživot (zajednički život, kontakte) djeteta ili adolescenta s drugim roditeljem, u slučajevima kad je zajednička skrb neprovediva.

Art. 7. A atribuição ou alteração da guarda dar-se-á por preferência ao genitor que viabiliza a efetiva convivência da criança ou adolescente com o outro genitor nas hipóteses em que seja inviável a guarda compartilhada

Čl. 8. Promjena prebivališta djeteta ili adolescenta ne utječe na promjenu jurisdikcije za pitanja koja se odnose na pravo na obiteljski život, osim ukoliko o tome postoji konsenzus među roditeljima ili odlukom suda.

Art. 8. A alteração de domicílio da criança ou adolescente é irrelevante para a determinação da competência relacionada às ações fundadas em direito de convivência familiar, salvo se decorrente de consenso entre os genitores ou de decisão judicial.

Čl. 9 (uložen veto)

Čl. 10. (uložen veto)

Čl. 11. Ovaj Zakon stupa na snagu danom njegovog objavljivanja.

Art. 9. (VETADO)

Art. 10. (VETADO)

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 26. kolovoza 2010. 189. godine nezavisnosti i 122. godine Republike.

Luiz Inacio Lula DaSilva

Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto

Paulo de Tarso Vannuchi

José Gomes Temporão

Ovaj tekst nije zamjena za pročišćeni tekst objavljen u DOU (Diário oficial da União, ekvivalent Narodnih novina) 26. kolovoza 2010.

uz manje irelevantne ispravke objavljene dana 27. kolovoza 2010. (retificado no DOU de 27.8.2010)

Brasília, 26 de agosto de 2010; 189. da Independência e 122. da República.

LUIZ INÁCIO LULA DASILVA
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto
Paulo de Tarso Vannuchi
José Gomes Temporão

Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.8.2010 e retificado no DOU de 27.8.2010

Anketa

  • Jesu li se djelatnici Czss prema vama ponašali nepristrano i uljudno?

    Loading ... Učitavanje ...

Arhiva anketa

Otrov razvoda

Zaštita veze između roditelja i djeteta od osvetoljubivog bivšeg partnera

dr. Richard A. Warshak

 

Knjiga otrov razvodaKnjiga se može nabaviti u izdanju Algoritmove biblioteke Facta

Knjiga Divorce PoisonDetalje o izvorniku knjige na engleskom jeziku potražite na:
www.warshack.com

Preporučamo svim roditeljima koji traže praktične savjete da pročitaju knjigu Otrov razvoda, dr. Richard A. Warshak-a.